Jak reklamovat (Czech)

Reklamační Řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


I.1 Společnost Podlipny Consulting, s.r.o., IČO 07554893, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108765 (dále jen „prodávající“) tímto reklamačním řádem řádně informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, včetně údajů o tom, kde může uplatnit svá práva vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je dodání produktu, kterým je on-line kurz či webinář, tj. digitální obsah (dále jen „produkt“), za peněžitou cenu.


I.2 Tento reklamační řád platí pouze pro případy, kdy kupující za produkt zaplatil cenu.


I.3 Kupující je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit a postupovat v souladu s ním. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.II. ODPOVĚDNOST ZA VADY


II.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při zpřístupnění nemá vady.


II.2 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu (klikněte pro stáhnutí reklamačního protokolu) bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.


II.3 Kupující má povinnost prohlédnout produkt co nejdříve a přesvědčit se o jeho souladu se smlouvou.


II.4 Pro řádné užívání produktu musí kupující splnit technické předpoklady pro součinnost digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, na kterém bude kupující digitální obsah zpřístupňovat, které jsou specifikovány v obchodních podmínkách tvořících nedílnou součást smlouvy.


II.5 Prodávající neodpovídá za výsledek zpřístupnění produktu a negarantuje kupujícímu žádné výsledky užívání produktu.III. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE


III.1 Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v sídle prodávajícího nebo kterékoliv jeho provozovně nebo písemně na adrese Change 48, s.r.o.,Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika či e-mailem na adrese info@change48.com.


III.2 Kupující je povinen jednoznačně určit, k jakému produktu se uplatnění vad vztahuje, a to předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.


III.3 Kupující je povinen reklamovat produkt (klikněte pro stáhnutí reklamačního protokolu) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na produktu vada.


III.4 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu.


III.5 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu, která je potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace.


III.6 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.


III.7 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.


III.8 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tímto potvrzením je i kopie protokolu o vyřízení reklamace.


III.9 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.IV. PRÁVA Z VAD


IV.1 Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni produkt řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


V.1 Ve vztahu ke splnění informační povinnosti dle § 14 zákona o ochraně spotřebitelů, prodávající informuje spotřebitele, že v případě, že spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi spotřebitelem a prodávajícím, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.


V.2 Další práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí Obchodními podmínkami.

V.3 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 5. února 2022.

Made on
Tilda